MIS-godkänd utbildning

Få utbildningen av revisorer granskad och godkänd.

MIS erbjuder arrangörer av utbildningar möjligheten att få utbildningen av revisorer granskad och godkänd.

Revisionsutbildningar inom följande områden kan bli godkända av MIS:

 • Miljö
 • Kvalitet
 • Arbetsmiljö
 • (eller en kombination av dessa)

Idag erbjuds revisionsutbildningar av många utbildningsinstitut, konsulter, högskolor och universitet. MIS inbjuder nu till möjligheten att få utbildningen granskad och godkänd.

MIS anser att det är viktigt att revisorns kompetens efter genomförd utbildning dokumenteras. Detta kan ske genom kursintyg, examensbevis eller på annat sätt.

Avsikterna från MIS sida är att bidra till att revisionsutbildningarna fortsatt är ändamålsenliga och håller hög kvalitet, samt att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall kunna ansöka om att bli accepterade som MIS-Godkänd Miljörevisor. Det senare under förutsättning att även övriga krav för godkännande uppfylls.

MIS ser fram emot fler ansökningar från andra utbildningsanordnare. Kontakta kansliet för vidare information.

Kriterier för godkännandet:

 • Kursens syfte är beskrivet.
 • Den sammanlagda kurslängden är minst tre dagar.
 • En kursbeskrivning har presenterats för MIS.
 • Eventuella krav på förkunskaper är angivna.
 • Kursmomenten är beskrivna 
 • Fördelningen mellan de olika momenten är angivna.
 • Följande obligatoriska moment är uppfyllda:
   - grundläggande information om ledningssystem
   - lagstiftning inom aktuellt område
   - internrevision (teori och metodik)
   - MIS etiska regler för revisorer
 • I kursbeskrivningen framgår det vilken litteratur/dokumentation som används.
 • Standarderna ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 alternativt OHSAS18001/AFS 2001:1/ISO45001 eller annan relevant standard är en del av den rekommenderade litteraturen.
 • Huvuddelen av de lärare som undervisar på den aktuella kursen är aktiva och erfarna inom revisionsområdet.
 • Utbildningsinstitutet har fastställt krav på lärarnas kompetens och dokumenterat detta.
 • Utbildningsgivaren har angivit examinationsformen för kursen.
 • Efter avslutad kurs genomförs kursutvärdering.

Kraven granskas av en granskningsnämnd inom MIS bestående av medlemmar ur MIS styrelse.

Representanter för MIS förbehåller sig rätten att besöka en pågående utbildning eller kontakta utbildningsgivaren för att granska utbildningens innehåll och genomförande.


Åtagande från MIS

Den godkända utbildningen publiceras i MIS medlemsblad Missivet samt förtecknas på föreningens hemsida på sidan MIS-godkänd utbildning. MIS underhåller ett kalendarium för godkända revisionskurser på hemsidan. Utbildningsgivaren ansvarar själv för att aktuellt material insänds för publicering i kalendariet. Kostnaden för granskning av utbildningen är 3000 SEK + moms. Detta är en engångskostnad och ny granskning är endast aktuell om kursen genomgår en omfattande förändring. En omgranskning kostar 1000 kr + moms.

Utbildningsgivaren kan beställa:

 • Länk på MIS hemsida till företagets start-sida
 • Länk med logo på MIS hemsidas start-sida
 • Logo och lite text i varje Missivet och logo i vår broschyr och i samband med våra aktiviteter.

 

Länkar: