Om miljörevision

Om miljörevision


Miljörevisionen är ett viktigt och nödvändigt verktyg i miljöarbetet för att objektivt värdera resultatet gentemot överenskomna revisionskriterier. Vid revisionen identifieras både starka och svaga sidor i miljöarbetet.

Miljörevisionen

  • jämför resultaten med kraven och målen
  • verifierar hur ständiga förbättringar uppnås
  • visar att organisationen arbetar seriöst med miljöfrågor
  • ger ett viktigt beslutsunderlag
  • stärker organisationens trovärdighet på miljöområdet.

Miljörevisorn

  • En miljörevisor har god miljökunskap, är väl insatt i lagar och regler på miljöområdet, i miljöledningssystem och revisionsteknik.
  • Revisorn har också god arbetslivserfarenhet inom den bransch som revisorn utför revision inom.
  • En miljörevisor som är medlem i MIS har förbundit sig att följa MIS etiska regler.

Intern miljörevision kan utföras av egen personal eller av anlitad extern person. En extern revisor arbetar på uppdrag av någon annan än den som ska revideras. En kund kan t ex revidera en leverantör genom en extern miljörevision.

Ladda ner MIS etiska regler för miljörevisorer