Nyheter

Tolkningsfråga – styrelsen som högsta ledning

Med anledning av en tolkningsfråga som vi hade upp på utbildningen den 6 oktober så har nu SIS meddelat följande om frågan,

Kan styrelsen i en organisation uteslutas från termen ”högsta ledningen”?

Tolkningskommittéens svar:

Vi anser att man inte kan ge ett rakt JA eller NEJ på den frågan.

Det korta svaret är:

Styrelsen kan bara uteslutas ur ”den högsta ledningen” om styrelsen inte fattar några beslut som det tydligt anges att den högsta ledningen ska fatta.

Det utförligare svaret:

I fyra av standardens delkapitel (5.1 Ledarskap och åtaganden, 5.2 Kvalitetspolicy, 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen samt i 9,3 Ledningens genomgång) står det att högsta ledningen ska göra saker. Om alla dessa beslut fattas av VD eller någon underställd är villkoret uppfyllt. Fattas beslut i dessa frågor av styrelsen så blir de per definition del av den ”högsta ledningen”.

Exempel på tillämpningar:

1) Kvalitetspolicyn ska vare sig fastställas eller godkännas av styrelsen eftersom det enligt §5.2.1 är den högsta ledningen som ska ”… upprätta, införa och underhålla en kvalitetspolicy …”. Givetvis bör styrelsen informeras om policyn och den får ha synpunkter och ge råd men om styrelsen fattar ett beslut om att godkänna policyn så blir de per definition ”högsta ledningen”.

2) Styrelsen får när den behandlar budgeten inte gå emot lednings förslag när det gäller hur mycket resurser som ska gå till förvaltningen av kvalitetsledningssystemet, eftersom det enligt 5.1.1 e) är högsta ledningen som är ansvarig för att kvalitetsledningssystemet ges nödvändiga resurser. Relevant för detta exempel är att det troligtvis hör det till ovanligheterna att de budgetera som styrelser har att ta ställning till är så detaljerade.

Svar på följdfrågan om politisk nämnd:

Frågan innehöll även följdfråga för vad som gäller i en offentlig organisation, huruvida motsvarigheten till styrelsen (nämnden) kan uteslutas. Samma sak gäller för en nämnd som för en styrelse. De kan bara uteslutas från ”den högsta ledningen” om nämnden inte fattar några beslut som det tydligt anges att den högsta ledningen ska fatta.

Tina Bohlin
Projektledare Miljö och hållbar utveckling
SIS, Swedish Standards Institute

 

//Lennart Piper